REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – pobierz wersję PDF

Obowiązuje od 1.1.2023 r.

§ 1. DEFINICJE:
1) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.yellowwall.pl, prowadzony
przez Sprzedawcę,
2) Regulamin – regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) Sprzedawca – YellowWall Paulina Noske, NIP 8272246251, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszewnia, email:
kontakt@yellowwall.pl, tel.: +48 660 823 343 (pn-pt. w godz. 10.00-13.00) ,
4) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę
drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę
Sprzedaży,
5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze
Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą
elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez
Sprzedawcę drogą elektroniczną,
7) Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie
Konta,
8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór
zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w
tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia
przez Kupującego Formularza Rejestracji,
9) Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu
złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego
zakładania,
10) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze
Sprzedawcą,
11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana
pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku
polskim, dotycząca zakupu Produktów,
12) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed
ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może
dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów,
13) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Produkty Specjalne (z uwzględnieniem postanowień
Regulaminu dotyczących tylko i wyłącznie Produktów Specjalnych),
14) Produkt Przedpremierowy – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, ukazująca się w sprzedaży w
dacie określonej przez producenta (wydawcę), w związku z czym realizacja Zamówienia i dostawy
Produktu przedpremierowego zależna jest od daty premiery,
15) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży, która ze względu na swoje indywidualne właściwości (w tym w szczególności ze
względu na specyfikację, sposób wytworzenia na indywidualne zamówienie, unikatowość czy
ograniczoną dostępność) podlega szczególnym zasadom sprzedaży uwzględnionym w
postanowieniach Regulaminu,
16) Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca
zawarcie Umowy Sprzedaży,
17) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być
przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z
zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
18) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu
zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany
przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze
Sklepem internetowym,
19) Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki,
logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością
Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują
prawa własności intelektualnej do Materiałów,
20) Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady
związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego,
będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie
danych osobowych,
21) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza (pobierz)
umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
22) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży (pobierz), o którym mowa w § 10 Regulaminu,
23) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Regulamin dotyczy Umów Sprzedaży oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym polegają na
umożliwieniu Kupującemu przez Sprzedawcę:
a. zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. zakładania i posiadania Konta w Sklepie internetowym,
c. otrzymywania Newslettera,
d. korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie internetowym.
3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym,
należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży mając na względzie art. 71
Kodeksu cywilnego.
4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od
wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami, wymaganiami i przepisami prawa.
6. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów Sprzedaży oraz Zamówień.
7. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych
do wiadomości publicznej w Sklepie internetowym przez Sprzedawcę.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te
przepisy.
9. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który zawiera Umowę sprzedaży
związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z
treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru
zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w
oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD.
10. Do skutecznego korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer,
telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np.
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne
urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, łącze
internetowe o przepustowości minimalnej download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, a także aktywne
konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na
uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów
trzecich.
2. Kupujący nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu
internetowego, w tym w szczególności Kupujący nie może:
a. ingerować w treść i elementy graficzne Sklepu internetowego,
b. zamieszczać w Sklepie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
c. wprowadzać do Sklepu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w
szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.,
d. wykorzystywać Sklepu internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie
może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Sklepu
internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na
swoją rzecz.
3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest
do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
4. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, Kupujący jest zobowiązany do podawania
prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia
Konta lub zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Sklepu internetowego danych osobowych osób
trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do
czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
6. Zarówno Kupujący, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Sklepu internetowego, zobowiązana
jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku,
transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach
marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym
bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa
własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach
dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym
samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub
podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
8. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za
szkody związane z:
a. naruszeniem przez Kupującego przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów
trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
b. nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem ze Sklepu internetowego, jak również za związane
z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Sklepu internetowego, w tym w
szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu,
c. zamieszczaniem w Sklepie internetowym jakichkolwiek utworów w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w sposób naruszający prawa
własności intelektualnej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu takie prawa przysługują.
9. Odpowiedzialność Kupującego, o której mowa w punkcie poprzedzającym, następuje na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA.
1. Założenie przez Kupującego Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia
dedykowanego przycisku. Następnie Kupujący otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres email
link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.
2. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący niezwłocznie
uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Sklepie
internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań
finansowych dla Kupującego względem Sprzedawcy.
3. Konto może zostać w każdym momencie usunięte bezpośrednio przez Kupującego za
pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym i po dokonaniu dalszych
wskazanych w Sklepie internetowym czynności lub poprzez przesłanie przez Kupującego żądania
usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@yellowwall.pl
§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.
1. Kupujący może złożyć Zamówienie:
a. w ramach swojego Konta po uprzednim wypełnieniu Formularza Zamówienia w dowolnym momencie
– Kupujący powinien wypełnić Formularz Rejestracji (założyć Konto), dodać Produkty do Koszyka,
wypełnić Formularz Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
b. poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego bez konieczności zakładania Konta w
dowolnym momencie – Kupujący powinien dodać Produkty do Koszyka, wypełnić Formularz
Zamówienia oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem,
c. na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@yellowwall.pl w dowolnym momencie – Kupujący powinien w
wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które
Produkty mają być objęte Zamówieniem.
2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu
przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w sposób
wskazany w punkcie poprzedzającym w lit. a i b. Na Zamówienie złożone w wiadomości e-mail,
Sprzedawca odpowie w formie wiadomości e-mail o przyjęciu do realizacji Zamówienia w zwykłym
toku swojej działalności, bez nieuzasadnionego opóźnienia.
3. Umowę Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym uznaje się za zawartą z chwilą wpłynięcia
wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym, na skrzynkę poczty elektronicznej
Kupującego.
4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godz. 15:00, jak również w soboty,
niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951
r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.
5. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego
Konsumentem do momentu wysyłki Produktu.
6. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do wysyłki)
rozpoczyna się z chwilą opłacenia Zamówienia (nie dotyczy Zamówień z opcją płatności przy odbiorze
oraz płatności w ratach) i wynosi od 1 do 7 dni roboczych, z uwzględnieniem pkt 8 i 9 niniejszego
paragrafu, chyba że inny termin realizacji Zamówienia zostanie wskazany na stronie Sklepu
internetowego z Produktem. Łączny Czas realizacji Zamówienia oraz dostawy wynosi maksymalnie do
7 dni roboczych, chyba że inny termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą zostanie wskazany na
stronie Sklepu internetowego z Produktem (nie dotyczy Zamówień Specjalnych oraz Zamówień na
Produkty Przedpremierowe). W przypadku Produktów Specjalnych wykonywanych na zamówienie
indywidualne czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym. W przypadku
odwołania premiery Produktu przedpremierowego przez producenta (wydawcę), Sprzedawca zwróci
Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności uiszczone na poczet Zamówienia Produktu
przedpremierowego.
7. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, może zostać
przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione,
nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można
było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
8. W razie przesunięcia przez producenta daty premiery Produktu Przedpremierowego, Kupujący jest
o tym informowany, a następnie może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia niż
wskazany w pkt 6 niniejszego paragrafu, albo zrezygnować z zamówionego Produktu lub z całości
Zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący – pomimo
wezwania – nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z
uwzględnieniem § 6 pkt 6 Regulaminu.
10. Czas realizacji Zamówienia na Produkty Przedpremierowego zależny jest od daty premiery,
wskazanej w opisie Produktu Przedpremierowego – rozpoczęcie realizacji Zamówienia na Produkty
Przedpremierowe następuje najpóźniej na dzień przed datą premiery Produktu Przedpremierowego,
11. Produkty Specjalne nie są wysyłane na adres Kupującego, lecz dostępne są do pobrania w
ograniczonym czasie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego (sekcja Moje
konto / Moje produkty) po dokonaniu płatności przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień § 6
Regulaminu. Termin na pobranie zakupionej wersji elektronicznej jest ograniczony czasowo i jest
podany na stronie (sekcja Moje konto / Moje produkty) i w wiadomości potwierdzającej zakup.

§ 6. PŁATNOŚCI.
1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Sprzedawcy przysługuje wynagrodzenie według cen
dostępnych w Sklepie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.
2. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają
wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów
dostawy Produktu, które są wskazywane przed złożeniem Zamówienia.
3. O całkowitej cenie za Produkty objęte Zamówieniem, która uwzględnia koszty dostawy, Kupujący
informowany jest przed złożeniem Zamówienia.
4. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Kupujący wyraża zgodę, że jako
Dowód Zakupu otrzyma fakturę elektroniczną na podany w Formularzu Rejestracji lub w Formularzu
Zamówienia adres e-mail.
5. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z
następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
[a.] płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy – Zamówienie jest
opłacone w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym
Sprzedawcy,
[b.] płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro, American Express –
Zamówienie jest opłacone w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie,
przy czym autoryzacja następuje niezwłocznie po wykonaniu rzez Kupującego wszystkich czynności
składających się na płatność kartą,
a.[c.] płatność internetowa PayU – Zamówienie jest opłacone w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za
Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy, co następuje niezwłocznie po wykonaniu rzez
Kupującego wszystkich czynności składających się na dokonanie przelewu,
b. płatność ratalna PayU – dot. wyłącznie Zamówień o wartości co najmniej 600 zł.
6. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności, o których mowa w lit. a-c punktu
poprzedzającego, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia
Zamówienia, Sprzedawca może wezwać Kupującego do dokonania płatności w terminie nie krótszym
niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Sprzedawca może
anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
7. W razie opóźnienia w płatności przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawcy
przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania
należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych
9. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego, o których
mowa w pkt 5 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy:
a. PayU dostępnej na stronie www.payu.pl – przez PayU S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka
186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisaną jako
Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego w UKNF pod numerem: IP1/2012,
§ 7. DOSTAWA.
1. Kupujący może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden
dostępnych w danej chwili sposobów odbioru zamówionych Produktów:
a. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę
kurierską DPD,
b. odbiór zamówionych Produktów w paczkomacie InPost,
c. dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę
FedEx, UPS, z zastrzeżeniem, że dotyczy wyłącznie Zamówień składanych na adres poza granicami
Polski.
2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami dostaw i zależą od wagi oraz
rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy przed złożeniem Zamówienia. W
przypadku wysyłki Produktu poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie na
podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.
3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
4. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.
5. Kupujący będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub
pracownika Poczty Polskiej w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym
mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu.
6. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9
Regulaminu, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty
Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w § 8
Regulaminu, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie
znacznie usprawniona.

§ 8. REKLAMACJA
1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 pkt 9
Regulaminu, za zgodność produktu z umową, jeżeli niezgodność Produktu z umową ujawniła się
przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
2. Nieznaczne różnice w wyglądzie Produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera
Kupującego, w tym w szczególności monitora, nie stanowią niezgodności Produktu z umową.
3. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, informacje dotyczące Produktu i Zamówienia,
opis i data powstania niezgodności Produktu z umową oraz żądanie Kupującego. Kupujący powinien
również przekazać oryginał lub kopię Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego
dokonanie zakupu reklamowanego Produktu u Sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest udostępnić
Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, w tym zakresie powinien postępować
starannie i z uwzględnieniem, że udostępniany Produkt zostanie odebrany przez kuriera.
4. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu
internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Reklamacje należy składać:
a. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: YellowWall Paulina Noske,
os. Izabelin 33, 62-020 Kruszewnia
b. w przypadku formy poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@yellowwall.pl
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację złożoną przez Kupującego będącego
Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w ciągu 14 dni od dnia
jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie,
nie udzieli odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację
za uzasadnioną.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących Przedsiębiorcami
zostaje całkowicie wyłączona, co nie dotyczy Przedsiębiorców, o których mowa w § 2 pkt 9
Regulaminu.
§ 9. GWARANCJA.
1. Część Produktów oferowanych w Sklepie internetowym objęte są 12 miesięczną gwarancją
producenta.
2. Szczegóły zasad oraz procedury gwarancyjnej wynikają z karty gwarancyjnej dołączonej do
przesyłki z Produktem objętym gwarancją albo z oświadczenia gwarancyjnego udostępnionego przez
gwaranta.
3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego
Konsumentem lub Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, z tytułu rękojmi za wady
Produktu w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY.
1. Kupującemu będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 9
Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość,
bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, chyba że zastosowanie ma
wyłączenie, o którym mowa w pkt 9 niniejszego paragrafu.
2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez
Kupującego we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
a. w przypadku formy papierowej – korespondencyjnie na adres Sprzedawcy: YellowWall Paulina Noske,
os. Izabelin 33, 62-020 Kruszewnia
b. w przypadku poczty elektronicznej – na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@yellowwall.pl.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy przed jego upływem wysłać informację o
odstąpieniu.
3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca
udostępnia na stronie Sklepu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Produktu w terminie 14 dni
od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Zwroty Produktów objętych
oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za
pobraniem, nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
7. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Produktu oraz koszty dostawy poniesione przez Kupującego
przy zakupie Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Produktu objętego
oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem pkt 8 niniejszego paragrafu.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Kupujący przy zakupie Produktu, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który
nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje
w przypadku:
a. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. Umów Sprzedaży, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym/zaplombowanym opakowaniu, jeżeli po
dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
c. Umów Sprzedaży produktów, których integralną część stanowią treści cyfrowe znajdujące się w
zaplombowanym opakowaniu, takich jak Zestaw startowy (czyli projektor z zaplombowanymi treściami
cyfrowymi),
d. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
e. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jako umowy
zawartej na odległość – określają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących będących Przedsiębiorcami
innymi niż Przedsiębiorcy, o których mowa w § 2 pkt 9 Regulaminu, w przypadku których prawo do
odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest wyłączone.

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm.) oraz innymi
właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu
otrzymywania Newslettera na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności
cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Kupujących jako osób, których dane osobowe
dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu
internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami
nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia
wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak
najkrócej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w
momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich
ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
Kupujący, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien
zaniechać z dalszego korzystania ze Sklepu internetowego.
3. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym – pod warunkiem ich obopólnej zgody –
rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
4. Kupujący będący Konsumentem może:
a. skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których
mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a
podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Warszawie (adres: ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail:
ih_warszawa@wiih.org.pl, strona internetowa: www.wiih.org.pl),
b. złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do
rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy (tj. sąd w
Poznaniu), a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad
ogólnych.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o
ochronie danych osobowych.
7. Regulamin obowiązuje od 1.1.2023 r.

Poinformujemy Cię o premierze! Pracujemy nad tym, by produkt był dostępny jak najszybciej. Pozostaw swój e-mail, a będziesz pierwszą osobą, która dowie się o premierze!