Regulamin akcji „Kupon 50”

Regulamin akcji „Kupon 50” z dnia 20.11.2023 r.

§ 1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – YellowWall, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszewnia, NIP 8272246251, kontakt@yellowwall.pl
 2. Sklep partnerski – znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej sklep stacjonarny i sklep online, w którym Organizator prowadzi detaliczną sprzedaż produktów marki YellowWall.
 3. Sklep online – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.yellowwall.pl
 4. Towary – projektor YellowWall #yw-mini-1.
 5. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie
  oferta sprzedaży Towarów prowadzona pod hasłem „Kupon 50″;
 6. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 7. Konsument – Uczestnik będący osobą fizyczną, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej
  w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca – Uczestnik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności
  prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
  prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny
  sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 10. Kupon rabatowy – przyznany Uczestnikowi przez Sklep Partnerski lub Sklep online kupon w formie wydrukowanej, stanowi integralną cześć zakupionego Towaru w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
 11. Kod kuponu – kod znajdujący się na Kuponie rabatowym, zabezpieczony warstwą zakrywającą. Warstwa zakrywająca jest w formie zdrapki. Zasady użycia Kodu kuponu określone są w regulaminie.
 12. Multibajki – bajki dostępne na stronie www.yellowwall.pl, które mogą być kupione w obniżonej cenie, po użyciu Kodu kuponu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w ramach Akcji
  Promocyjnej.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Sklepach partnerskich i w Sklepie online w dniach od 21.11.2023 r. do 24.12.2023 r.
 2. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już objęta promocjami, obniżkami,
  zniżkami, przecenami lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi, z wyłączeniem przecen na BlackFriday obowiązujących w dniach 21-27.11.2022 r.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej na zasadach
  określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 4. Podstawowym warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Rabatu w ramach Akcji Promocyjnej jest
  nabycie w Sklepie partnerskim lub w Sklepie online w terminie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej,
  Towarów objętych Akcją promocyjną.
 5. Wraz z jedną sztuką Towaru będzie przekazy jeden Kupon rabatowy z Kodem kuponu. Kod kuponu umożliwia skorzystanie z rabatu 50 zł brutto przy zakupie Multibajek na stronie www.yellowwall.pl. Szczegóły używania Kody kuponu określone są w § 4.

§ 4. ZASADY UŻYCIA KODU KUPONU

 1. Kod kuponu jest ważny do 1.02.2024 r.
 2. Kod kuponu może być użyty tylko raz podczas zakupu dostępnych Multibajek na stronie www.yellowwall.pl.
 3. Kod kuponu należy wpisać w formularzu zamówienia, po uprzednim dodaniu Multibajek do koszyka.
 4. Kod kuponu zmniejsza sumaryczną kwotę w koszyku dotyczącą Multibajek o 50 zł brutto.
 5. Kod kuponu nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Wartość z Kodu kuponu nie sumuje się z innymi Kodami kuponu.
 7. Kod kuponu nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Gdy sumaryczna wartość Multibajek w koszyku będzie mniejsza od 50 zł brutto, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi.
 9. Kod kuponu nie jest powiązany z danymi osobowymi Uczestnika.
 10. Kod kuponu jest integralną częścią Towaru zakupionego w okresie trwania Akcji Promocyjnej.
 11. W przypadku stwierdzenia przez automatyczny system nadużyć w wykorzystaniu Kodu kuponu Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Kodu kuponu.

§ 5. ZWROT TOWARÓW

 1. W przypadku zwrotu Towar nabytego przez Uczestnika w ramach Akcji Promocyjnej, Kod kuponu nie może zostać zdrapany, ani wykorzystany.
 2. W przypadku zdrapanego Kodu kuponu, sklep, w którym dokonano zakupu może obniżyć wartość zwracanego Towaru o wartość 50 zł.
 3. W kwestiach spornych, na zlecenie Sklepu partnerskiego, Organizator może sprawdzić, czy Kod kuponu był użyty, czy też nie.
 4. Zwrot towarów jest rozpatrywany indywidualnie przez Sklep partnerski i Sklep online na zasadach określonych w ich regulaminach.
 5. Towar posiada zabezpieczony nośnik elektroniczny z Multibajkami. Zdarcie plomby zabezpieczającej uniemożliwia zwrot towaru. W przypadku polubownego rozpatrywania zwrotu Towaru wartość Towaru będzie pomniejszona o 200 zł brutto. W takiej sytuacji Uczestnik zachowuje nośnik pamięci z Multibajkami i zwraca resztę Towaru.

§ 6. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.yellowwall.pl.
 2. Regulamin jest dostępny w każdym Sklepie partnerskim. Na życzenie Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo za pośrednictwem adresu kontakt@yellowwall.pl
 4. Organizator informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
  na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę
  internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących
  do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. W przypadku zwrotu Towaru z naruszonym Kodem Kuponu Sklep partnerski może zwrócić się do Organizatora celem sprawdzenia, czy Kod kuponu został użyty podając jego Kod kuponu. Organizator nie potrzebuje żadnych danych osobowych Uczestnika, w celu wykonania takiego sprawdzenia.

§ 7. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać
  w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora lub pod adres kontakt@yellowwall.pl
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji pocztowej lub e-mailowej
  oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie
  powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres
  korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę
przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.

Nowość! Multibajka - Grześ Pracochomik.

X
Poinformujemy Cię o premierze! Pracujemy nad tym, by produkt był dostępny jak najszybciej. Pozostaw swój e-mail, a będziesz pierwszą osobą, która dowie się o premierze!