Obowiązuje do dnia 31.12.2022 r.


www.yellowwall.pl


§ 1. DEFINICJE:
1) Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.yellowwall.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,
2) Regulamin – regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3) Sprzedawca – YellowWall Paulina Noske, NIP 8272246251, os. Izabelin 33, 62-020 Kruszewnia, e-mail: kontakt@yellowwall.pl,
4) Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży,
5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6) Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną,
7) Formularz Rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Kupującemu zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji,
9) Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania,
10) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą,
11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku polskim, dotycząca zakupu Produktów,
12) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów,
13) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, w tym Produkty Specjalne (z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących tylko i wyłącznie Produktów Specjalnych),
14) Produkt przedpremierowy – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, ukazujący się w sprzedaży w dacie określonej przez producenta (wydawcę), w związku z czym realizacja Zamówienia i dostawy Produktu przedpremierowego zależna jest od daty premiery,
15) Produkt Specjalny – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, która ze względu na swoje indywidualne właściwości (w tym w szczególności ze względu na specyfikację, sposób wytworzenia na indywidualne zamówienie, unikatowość czy ograniczoną dostępność) podlega szczególnym zasadom sprzedaży uwzględnionym w postanowieniach Regulaminu,
16) Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy Sprzedaży,
17) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub inna korzyść przewidziana dla Kupującego w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub założeniem Konta,
18) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Kupującego, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Kupującego na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych ze Sklepem internetowym,
19) Materiały – zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Sklepie internetowym i będące własnością Sprzedawcy lub użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów,
20) Polityka prywatności – dokument dostępny w Sklepie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,
21) Załącznik nr 1 (Formularz Reklamacji) – dołączony do Regulaminu wzór formularza (pobierz) umożliwiającego złożenie reklamacji, o której mowa w § 8 Regulaminu,
22) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (pobierz), o którym mowa w § 10 Regulaminu,
23) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Premiera! Multibajka Grześ Pracochomik jest już dostępna! :)

X
Poinformujemy Cię o premierze! Pracujemy nad tym, by produkt był dostępny jak najszybciej. Pozostaw swój e-mail, a będziesz pierwszą osobą, która dowie się o premierze!